رنگ بندی مقاومت ها

مقاومت الکتریکی عبور جریان الکتریکی از هادی ها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است. اگر این لوله پر از پشم فلزی یا ماده مختلطی باشد ، این شباهت ها بیشتر می شود. اتم های نشکیل دهنده سیم هادی از عبور الکترون ها جلوگیری می کنند ، همانط…

آشنایی با قطعات الکترونیک

دیاک یا DB ترایاک: رله جامد یا SSR ترانزیستور تک اتصالی(UJT) ترانزیستور پیوندی دوقطبی (BJT وَریستورها که به عنوان مقاومت‌های وابسته به ولتاژ مقاومت متغیر یا رئوستات دیود زنر: ماسفت یا FET روش تست ترانزیستورهای ماسفت با است…