هوشمند سازی به کلیه خدماتی گفته میشود که در آن وسایل الکترونیکی با پیرامون خود ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی را دریافت و عکس العملی نشان میدهند!

ساده ترین مثال چشمی های ایستگاه راه پله است که با حرکت در مجاورت آن فعال میشود.